SINIRLI SORUMLU MİSAFİR OL YARDIMLAŞMA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE PROJE DANIŞMANLIĞI KOOPERATİFİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MİSAFİR OL KULLANICISI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Sınırlı Sorumlu Misafir Ol Yardımlaşma Fikri Mülkiyet Hakları ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi (“Misafir Ol”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebepler ile İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Açık rızanızın varlığı halinde ise, açık rızanıza dayalı olarak;

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebepler ile İşleneceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak Platform kapsamındaki işlevlerin ve imkanların tarafınıza sağlanması/sağlanmasına aracılık edilmesi amacıyla Platform paydaşı olan iş ortaklarımıza (yalnızca ilgili amacın yerine getirilmesinde ilgili iş ortağı da size hizmet sağlıyor ise) ve hizmet aldığımız tedarikçilerimize; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına yönelik kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

İş ortaklarımıza www.ihtiyacharitasi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çevrim içi katılım formları, internet sitesi, sosyal medya mecraları, telefon ve e-posta kanalları üzerinden toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: